Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Szamotulskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiat Szamotulski zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.powiat-szamotuly.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- niektóre dokumenty będą niedostępne z uwagi, że pochodzą one z różnych źródeł bądź zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
­-sprawozdania finansowe nie są w pełni dostępne ze względu na rozbudowane tabele;
­-część dokumentów zamieszczona jest w postacie nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu);

Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
nieproporcjonalne obciążenie: zamówienia publiczne, część plików zamieszczona w formie skanów
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-02-13
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc@szamotuly.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612928711. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji uznanej za niedostępną oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Anna Prentka
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dostepnosc@szamotuly.com.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
61 29 28 711

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu do właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Starosta Szamotulski, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, adres e-mail: starostwo@szamotuly.com.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2022-02-28
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępności strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc@szamotuly.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 29 28 711
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Starostwo Powiatowe w Szamotułach znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Szamotułach. Starostwo podzielone jest na dwa budynki. Budynek B i budynek C.
Do budynku B prowadzi jedno wejście. Aby wejść do budynku należy wejść po schodach. Budynek B nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek składa się z trzech kondygnacji i nie posiada windy.
Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa znajduje się w byłym pomieszczeniu Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego Duszniki. Do Wydziału prowadzą schody.
Do budynku C prowadzą dwa wejścia: C1 i C3. Pierwsze z nich znajduje się od strony ulicy Wojska Polskiego, drugie od parkingu przy ulicy Dworcowej.
Przy wejściu C1 znajduje miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, a także zainstalowany jest przywoływacz. Drzwi wejściowe do budynku są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach.
Przy wejściu C3 znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach.
W budynku C na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się winda.
W budynku C są zamontowane pętle indukcyjne w punkcie podawczym, punkcie informacyjnym w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg oraz w biurze obsługi klienta w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Pętla indukcyjna jest również zamontowana w Wydziale Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa. W Starostwie Powiatowym w Szamotułach można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest bezpłatna.
Do budynków można wejść z psem asystującym.

W Starostwie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online w oznaczonych stanowiskach. Usługa jest bezpłatna.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: