Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Powiatu Szamotulskiego

1. Uchwała nr XIII/126/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. o zmianie uchwały nr IX/98/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie "Programu współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

2. Uchwała nr XIII/127/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.

3. Uchwała nr XIII/128/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

4. Uchwała nr XIII/129/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie z budżetu Powiatu Szamotulskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w roku 2020 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

5. Uchwała nr XIII/130/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia przez Powiat Szamotulski niektórych zadań Powiatu Międzychodzkiego w zakresie diagnostyki, orzecznictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Uchwała nr XIII/131/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 we Wronkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

7. Uchwała nr XIII/132/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 we Wronkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

8. Uchwała nr XIII/133/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Szamotułach.

9. Uchwała nr XIII/134/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego we Wronkach.

10. Uchwała nr XIV/135/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.

11. Uchwała nr XIV/136/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

12. Uchwała nr XIV/137/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2020 roku.

13. Uchwała nr XV/138/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego wotum zaufania.

14. Uchwała nr XV/139/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2019.

15.Uchwała nr XV/140/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

16. Uchwała nr XV/141/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2020 r., poz. 5602.

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały (Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.494.2020.16 z dnia 28 lipca 2020 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2020 r., poz. 6140).

17. Uchwała nr XV/142/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Szamotulskim na lata 2020 - 2025".

18. Uchwała nr XV/143/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałami: Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz IX/101/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r.

19. Uchwała nr XV/144/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, zmienionej uchwałą nr IX/102/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r.

20. Uchwała nr XV/145/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szamotulski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2020 r., poz. 5603.

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność § 1 ust. 4, § 1 ust. 6, § 1 ust. 8, § 2 ust. 4, § 2 ust. 5 lit. b) - c), § 2 ust. 6, § 3 oraz § 4 załącznika nr 2 do uchwały (Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.493.2020.16 z dnia 28 lipca 2020 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2020 r., poz. 6139).

21. Uchwała nr XV/146/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.

22. Uchwała nr XV/147/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

23. Uchwała nr XVI/148/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2020 r., poz. 7094.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7094

24. Uchwała nr XVI/149/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

25. Uchwała nr XVI/150/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

26. Uchwała nr XVI/151/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.

27. Uchwała nr XVI/152/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

28. Uchwała nr XVI/153/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałą Nr VII/68/2019, dotyczącej wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

29. Uchwała nr XVI/154/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/17/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałą nr VII/70/2019, dotyczącej wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

30. Uchwała nr XVI/155/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałami: Nr VII/68/2019, Nr XVI/153/2020, dotyczącej wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

31. Uchwała nr XVI/156/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałami: Nr VII/68/2019, Nr XVI/153/2020, Nr XVI/155/2020, dotyczącej wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

32. Uchwała nr XVII/157/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.

33. Uchwała nr XVII/158/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

34. Uchwała nr XVII/159/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 r., poz. 8322.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=8322

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność § 4 w zakresie zwrotu: "po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od" (Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.779.2020.16 z dnia 3 grudnia 2020 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2020 r., poz. 9481).

35. Uchwała nr XVII/160/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostające bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałami: Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r., Nr IX/101/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r. oraz Nr XV/143/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

36. Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.

37. Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

38. Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

39. Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".

40. Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2020 roku.

41. Uchwała nr XIX/166/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

42. Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

43. Uchwała nr XIX/168/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2021.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r., poz. 9988.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=9988

44. Uchwała nr XX/169/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Szamotulski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

45. Uchwała nr XX/170/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/149/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

46. Uchwała nr XX/171/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.

47. Uchwała nr XX/172/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

48. Uchwała nr XX/173/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.

49. Uchwała nr XX/174/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

50. Uchwała nr XX/175/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych i Rady Powiatu Szamotulskiego na rok 2021.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała nr XX_175_2020.pdf (PDF, 955.50Kb) 2021-01-11 11:53:25 2 razy
2 Uchwała nr XX_174_2020.pdf (PDF, 2.67Mb) 2021-01-11 11:53:00 9 razy
3 Uchwała nr XX_173_2020.pdf (PDF, 3.40Mb) 2021-01-11 11:52:47 1 raz
4 Uchwała nr XX_172_2020.pdf (PDF, 955.43Kb) 2021-01-07 12:00:53 1 raz
5 Uchwała nr XX_171_2020.pdf (PDF, 3.37Mb) 2021-01-07 12:00:38 2 razy
6 Uchwała nr XX_170_2020.pdf (PDF, 200.52Kb) 2021-01-07 12:00:14 1 raz
7 Uchwała nr XX_169_2020.pdf (PDF, 229.41Kb) 2020-12-31 09:10:16 7 razy
8 Uchwała nr XIX_168_2020.pdf (PDF, 540.22Kb) 2020-12-22 09:55:06 10 razy
9 Uchwała nr XIX_167_2020.pdf (PDF, 204.54Kb) 2020-12-22 09:54:55 12 razy
10 Uchwała nr XIX_166_2020.pdf (PDF, 999.53Kb) 2020-12-22 09:54:45 9 razy
11 Uchwała nr XVIII_165_2020.pdf (PDF, 318.22Kb) 2020-12-01 15:16:08 15 razy
12 Uchwała nr XVIII_164_2020.pdf (PDF, 350.64Kb) 2020-12-01 15:15:51 11 razy
13 Uchwała nr XVIII_163_2020.pdf (PDF, 2.76Mb) 2020-12-01 15:15:39 10 razy
14 Uchwała nr XVIII_162_2020.pdf (PDF, 3.58Mb) 2020-12-01 15:15:26 13 razy
15 Uchwała nr XVIII_161_2020.pdf (PDF, 3.22Mb) 2020-12-01 15:15:15 14 razy
16 Uchwała nr XVII_160_2020.pdf (PDF, 271.46Kb) 2020-11-03 10:35:08 20 razy
17 Uchwała nr XVII_159_2020.pdf (PDF, 214.95Kb) 2020-11-03 10:34:52 17 razy
18 Uchwała nr XVII_158_2020.pdf (PDF, 1.11Mb) 2020-11-03 10:34:36 28 razy
19 Uchwała nr XVII_157_2020.pdf (PDF, 3.37Mb) 2020-11-03 10:34:24 20 razy
20 Uchwała nr XVI_156_2020.pdf (PDF, 193.16Kb) 2020-09-18 13:57:14 31 razy
21 Uchwała nr XVI_155_2020.pdf (PDF, 190.07Kb) 2020-09-18 13:57:02 27 razy
22 Uchwała nr XVI_154_2020.pdf (PDF, 192.21Kb) 2020-09-18 13:56:48 28 razy
23 Uchwała nr XVI_153_2020.pdf (PDF, 193.09Kb) 2020-09-18 13:56:29 33 razy
24 Uchwała nr XVI_152_2020.pdf (PDF, 997.87Kb) 2020-09-18 13:56:15 46 razy
25 Uchwała nr XVI_151_2020.pdf (PDF, 3.37Mb) 2020-09-18 13:55:58 40 razy
26 Uchwała nr XVI_150_2020.pdf (PDF, 193.22Kb) 2020-09-18 13:55:25 34 razy
27 Uchwała nr XVI_149_2020.pdf (PDF, 191.02Kb) 2020-09-18 13:54:58 38 razy
28 Uchwała nr XVI_148_2020.pdf (PDF, 860.52Kb) 2020-09-18 13:54:47 28 razy
29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dot. uchwały nr XV_145_2020.pdf (PDF, 537.95Kb) 2020-07-30 13:27:05 39 razy
30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dot. uchwały nr XV_141_2020.pdf (PDF, 574.62Kb) 2020-07-30 13:20:58 46 razy
31 Uchwała nr XV_147_2020.pdf (PDF, 985.94Kb) 2020-06-29 14:00:43 70 razy
32 Uchwała nr XV_146_2020.pdf (PDF, 3.23Mb) 2020-06-29 14:00:29 59 razy
33 Uchwała nr XV_145_2020.pdf (PDF, 621.12Kb) 2020-06-29 14:00:16 43 razy
34 Uchwała nr XV_144_2020.pdf (PDF, 233.79Kb) 2020-06-29 13:59:56 50 razy
35 Uchwała nr XV_143_2020.pdf (PDF, 233.28Kb) 2020-06-29 13:59:39 41 razy
36 Uchwała nr XV_142_2020.pdf (PDF, 1.32Mb) 2020-06-29 13:58:25 48 razy
37 Uchwała nr XV_141_2020.pdf (PDF, 3.89Mb) 2020-06-29 13:58:13 43 razy
38 Uchwała nr XV_140_2020.pdf (PDF, 191.42Kb) 2020-06-29 13:57:58 58 razy
39 Uchwała nr XV_139_2020.pdf (PDF, 107.49Kb) 2020-06-29 13:57:42 40 razy
40 Uchwała nr XV_138_2020.pdf (PDF, 193.08Kb) 2020-06-29 13:57:27 37 razy
41 Uchwała nr XIV_137_2020.pdf (PDF, 313.03Kb) 2020-06-04 17:21:58 47 razy
42 Uchwała nr XIV_136_2020.pdf (PDF, 991.70Kb) 2020-06-04 17:21:26 54 razy
43 Uchwała nr XIV_135_2020.pdf (PDF, 3.24Mb) 2020-06-04 17:20:11 48 razy
44 02_06_2020_09_15_46_Uchwała nr XIV_136_2020.zipx (, 1.55Mb) 2020-06-02 09:15:46 15 razy
45 Uchwała nr XIV_137_2020.zipx (, 339.20Kb) 2020-06-02 08:58:06 18 razy
46 Uchwała nr XIV_136_2020.zipx (, 1.55Mb) 2020-06-02 08:57:52 0 razy
47 Uchwała nr XIV_135_2020.zipx (, 5.51Mb) 2020-06-02 08:56:09 9 razy
48 Uchwała nr XIII_134_2020.pdf (PDF, 204.32Kb) 2020-03-03 10:28:09 77 razy
49 Uchwała nr XIII_133_2020.pdf (PDF, 203.07Kb) 2020-03-03 10:27:52 67 razy
50 Uchwała nr XIII_132_2020.pdf (PDF, 200.12Kb) 2020-03-03 10:27:33 62 razy
51 Uchwała nr XIII_131_2020.pdf (PDF, 200.96Kb) 2020-03-03 10:27:14 79 razy
52 Uchwała nr XIII_130_2020.pdf (PDF, 199.24Kb) 2020-03-03 10:27:02 67 razy
53 Uchwała nr XIII_129_2020.pdf (PDF, 214.12Kb) 2020-03-03 10:26:46 61 razy
54 Uchwała nr XIII_128_2020.pdf (PDF, 2.54Mb) 2020-03-03 10:26:33 67 razy
55 Uchwała nr XIII_127_2020.pdf (PDF, 1.04Mb) 2020-03-03 10:26:18 72 razy
56 Uchwała nr XIII_126_2020.pdf (PDF, 196.42Kb) 2020-03-03 10:17:50 59 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pawlęty 27-02-2020 11:57:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pawlęty 27-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pawlęty 11-01-2021 11:53:25