Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Szamotulski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Zarządu Powiatu Szamotulskiego 2020 rok

1. Uchwała Nr 129/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego, położonych w Szamotułach, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 4301/1  i 4301/2.

2.Uchwała Nr 130/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego, położonych w Szamotułach, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 2545, 2548/11, 2548/5, 2550, 2551/1, 2551/2 i 2554/2.

3. Uchwała Nr 131/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: planu dofinansowania w 2020 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

4. Uchwała Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Szamotulski, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

5. Uchwała Nr 133/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

6. Uchwała Nr 134/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

7. Uchwała Nr 135/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Marka Urbańskiego Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach.

8. Uchwała Nr 136/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419 P na odcinku Lusówko - Lusowo gm. Tarnowo Podgórne.

9. Uchwała Nr 137/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037 za 2019 rok.

10. Uchwala Nr 138/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.

11. Uchwała Nr 139/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.

12. Uchwała Nr 140/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną.

13. Uchwała Nr 141/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

14. Uchwała Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii na temat lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna - Plewiska.

15. Uchwała Nr 143/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Szamotulskiego za 2019 r.

16. Uchwała Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: odwołania otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadań w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

17. Uchwała Nr 145/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia tj. laptopów z oprogramowaniem.

18. Uchwała Nr 146/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

19. Uchwała Nr 147/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach do podejmowania czynności w zakresie obsługi beneficjentów zadań Rehabilitacji Społecznej.

20. Uchwała Nr 148/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach.

21. Uchwała Nr 149/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Szamotulskiego Raportu o stanie Powiatu Szamotulskiego za 2019 rok.

22. Uchwała Nr 150/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

23. Uchwała Nr 151/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: "Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową" we Wronkach z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

24. Uchwała Nr 152/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach oraz przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.

25. Uchwała Nr 153/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Górków w Szamotułach oraz pokrycia straty za 2019 rok.

26. Uchwała Nr 154/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach oraz pokrycia straty za 2019 rok.

27. Uchwała Nr 155/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia podstawowej kwoty dotacji i kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego szkołom publicznym i niepublicznym w roku 2020.

28. Uchwała Nr 156/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

29.Uchwała Nr 157/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: przyznania pomocy materialnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną.

30. Uchwała Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

31. Uchwała Nr 159/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

32. Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością Powiatu Szamotulskiego i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach.

33. Uchwała Nr 161/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19."

34. Uchwała Nr 162/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

35. Uchwała Nr 163/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach.

36. Uchwała Nr 164/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

37. Uchwała Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

38. Uchwała Nr 166/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

39. Uchwała Nr 167/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany klasy technicznej odcinka drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk w miejscowości Kaźmierz.

40. Uchwała Nr 168/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

41. Uchwała Nr 169/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku.

42. Uchwała Nr 170/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

43. Uchwała Nr 171/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 7 września  2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: "Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową" we Wronkach z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

44. Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu Szamotulskiego do podpisywania sprawozdań, wniosków i informacji przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

45. Uchwała Nr 173/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: założeń do budżetu powiatu na 2021 rok oraz opracowania materiałów planistycznych.

46. Uchwała Nr 174/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Biniak do reprezentowania Powiatu Szamotulskiego w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej "Talent" z siedzibą w Szamotułach.

47. Uchwała Nr 175/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

48. Uchwała Nr 176/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 października 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 161/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w ramach projektu pn: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

49. Uchwała Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

50. Uchwała Nr 178/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną.

51. Uchwała Nr 179/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

52. Uchwała Nr 180/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

53. Uchwała Nr 181/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; jeden w miejscowościach Kaźmierz i Duszniki, drugi w miejscowościach Wronki i Obrzycko.

54. Uchwała Nr 182/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku.

55. Uchwała Nr 183/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w ramach projektu pn. "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID -19.

56. Uchwała Nr 184/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

57. Uchwała Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.

58. Uchwała Nr 186/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2021 rok.

59. Uchwała Nr 187/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

60. Uchwała Nr 188/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; jeden w miejscowościach Kaźmierz i Duszniki, drugi w miejscowościach Wronki i Obrzycko.

61. Uchwała Nr 189/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Szamotulskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

62. Uchwała Nr 190/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

63. Uchwała Nr 191/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Szamotulskiego.

64. Uchwała Nr 192/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzenia dwóch punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej we Wronkach i Obrzycku i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Kaźmierz i Duszniki oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego.

65. Uchwała Nr 193/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Szamotulskiego, usytuowanego w budynku położonym w Nojewie, gmina Pniewy.

66. Uchwała Nr 194/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną.

67. Uchwała Nr 195/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Szamotulskiego w latach 2021-2024.

68. Uchwała Nr 196/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

69. Uchwała Nr 197/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

70. Uchwała Nr 198/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020.

71. Uchwała Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Bibliotecznej.

72. Uchwała Nr 200/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego Powiatu Szamotulskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

73. Uchwała Nr 201/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

 

 

  

 

 

 

 


 


 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzp2020_201.pdf (PDF, 930.13Kb) 2021-01-18 08:44:49 2 razy
2 Uchwała.201.2020.2020-12-31.zipx (, 1.72Mb) 2021-01-18 08:36:41 1 raz
3 uzp2020_196.pdf (PDF, 884.00Kb) 2020-12-29 14:46:31 23 razy
4 uzp2020_197.pdf (PDF, 207.28Kb) 2020-12-29 14:46:31 15 razy
5 uzp2020_200.pdf (PDF, 338.44Kb) 2020-12-29 10:46:12 17 razy
6 uzp2020_199.pdf (PDF, 97.71Kb) 2020-12-29 10:42:51 17 razy
7 uzp2020_198.pdf (PDF, 188.49Kb) 2020-12-29 10:40:53 15 razy
8 uzp2020_193.pdf (PDF, 733.49Kb) 2020-12-28 14:39:13 13 razy
9 uzp2020_195.pdf (PDF, 1.30Mb) 2020-12-16 09:39:30 19 razy
10 uzp2020_190.pdf (PDF, 2.49Mb) 2020-12-08 13:18:25 19 razy
11 uzp2020_192.pdf (PDF, 317.75Kb) 2020-12-01 15:09:34 23 razy
12 uzp2020_191.pdf (PDF, 644.57Kb) 2020-12-01 15:09:18 23 razy
13 uzp2020_189.pdf (PDF, 1.78Mb) 2020-12-01 15:09:06 26 razy
14 uzp2020_188.pdf (PDF, 1.14Mb) 2020-12-01 15:08:52 23 razy
15 uzp2020_187.pdf (PDF, 1.32Mb) 2020-11-25 12:23:01 25 razy
16 uzp2020_186.pdf (PDF, 2.96Mb) 2020-11-25 11:13:19 34 razy
17 uzp2020_185.pdf (PDF, 1.39Mb) 2020-11-25 11:13:03 27 razy
18 uzp2020_184.pdf (PDF, 7.62Mb) 2020-11-13 15:00:17 35 razy
19 uzp2020_183.pdf (PDF, 378.46Kb) 2020-11-05 15:31:15 28 razy
20 uzp2020_182.pdf (PDF, 2.02Mb) 2020-10-30 11:30:05 34 razy
21 uzp2020_181.pdf (PDF, 700.92Kb) 2020-10-30 11:24:14 30 razy
22 uzp2020_180.pdf (PDF, 3.99Mb) 2020-10-27 09:38:46 34 razy
23 uzp2020_179.pdf (PDF, 140.02Kb) 2020-10-27 09:27:45 32 razy
24 uzp2020_177.pdf (PDF, 2.59Mb) 2020-10-26 09:09:06 34 razy
25 uzp2020_176.pdf (PDF, 214.68Kb) 2020-10-19 09:37:36 32 razy
26 uzp2020_175.pdf (PDF, 968.72Kb) 2020-10-07 09:00:38 42 razy
27 uzp2020_174.pdf (PDF, 362.83Kb) 2020-09-22 13:06:29 36 razy
28 uzp2020_173.pdf (PDF, 589.22Kb) 2020-09-22 13:02:18 37 razy
29 uzp2020_172.pdf (PDF, 197.58Kb) 2020-09-14 10:34:11 35 razy
30 uzp2020_171.pdf (PDF, 481.52Kb) 2020-09-14 10:29:28 34 razy
31 uzp2020_170.pdf (PDF, 2.34Mb) 2020-09-14 10:24:47 44 razy
32 31_08_2020_14_26_18_uzp2020_168 cz. 4.pdf (PDF, 854.32Kb) 2020-08-31 14:26:18 40 razy
33 uzp2020_169.pdf (PDF, 3.16Mb) 2020-08-31 13:45:13 43 razy
34 31_08_2020_13_35_42_uzp2020_168 cz. 4.pdf (, 854.32Kb) 2020-08-31 13:35:42 3 razy
35 uzp2020_168 cz. 4.pdf (, 854.32Kb) 2020-08-31 13:29:11 0 razy
36 uzp2020_168 cz. 1.pdf (PDF, 845.40Kb) 2020-08-31 13:27:20 37 razy
37 uzp2020_168 cz. 2.pdf (PDF, 949.25Kb) 2020-08-31 13:27:20 42 razy
38 uzp2020_168 cz. 3.pdf (PDF, 814.13Kb) 2020-08-31 13:27:20 42 razy
39 31_08_2020_13_27_20_uzp2020_137 cz 4.pdf (, 1.40Mb) 2020-08-31 13:27:20 6 razy
40 uzp2020_168 cz. 5.pdf (PDF, 979.45Kb) 2020-08-31 13:27:20 37 razy
41 uzp2020_167.pdf (PDF, 197.44Kb) 2020-08-26 09:37:47 45 razy
42 uzp2020_166.pdf (PDF, 155.48Kb) 2020-08-19 09:13:16 49 razy
43 uzp2020_165.pdf (PDF, 1.02Mb) 2020-08-19 09:12:44 51 razy
44 uzp2020_164.pdf (PDF, 473.74Kb) 2020-07-31 09:22:50 52 razy
45 uzp2020_163.pdf (PDF, 174.98Kb) 2020-07-31 08:06:30 48 razy
46 uzp2020_162.pdf (PDF, 423.30Kb) 2020-07-31 08:04:44 46 razy
47 uzp2020_161.pdf (PDF, 517.83Kb) 2020-07-13 09:09:34 68 razy
48 uzp2020_160.pdf (PDF, 386.92Kb) 2020-07-13 09:06:17 57 razy
49 uzp2020_159.pdf (PDF, 483.56Kb) 2020-07-13 09:02:43 39 razy
50 uzp2020_158.pdf (PDF, 372.68Kb) 2020-07-07 10:05:28 81 razy
51 uzp2020_156.pdf (PDF, 2.25Mb) 2020-07-06 12:15:56 60 razy
52 uzp2020_155.pdf (PDF, 470.81Kb) 2020-06-30 13:48:45 53 razy
53 uzp2020_154.pdf (PDF, 812.16Kb) 2020-06-30 13:43:58 57 razy
54 uzp2020_153.pdf (PDF, 941.98Kb) 2020-06-30 13:41:11 52 razy
55 uzp2020_152.pdf (PDF, 972.50Kb) 2020-06-30 13:38:14 58 razy
56 uzp2020_151.pdf (PDF, 1.14Mb) 2020-06-26 13:43:30 54 razy
57 uzp2020_150.pdf (PDF, 2.33Mb) 2020-06-26 13:36:33 64 razy
58 uzp2020_149 cz. 1.pdf (PDF, 11.79Mb) 2020-06-08 09:34:36 73 razy
59 uzp2020_149 cz. 2.pdf (PDF, 11.45Mb) 2020-06-08 09:34:36 48 razy
60 uzp2020_148.pdf (PDF, 228.16Kb) 2020-06-08 08:30:50 55 razy
61 uzp2020_147.pdf (PDF, 134.71Kb) 2020-06-08 08:28:09 54 razy
62 uzp2020_146.pdf (PDF, 2.21Mb) 2020-05-20 11:31:43 56 razy
63 uzp2020_145.pdf (PDF, 450.66Kb) 2020-05-12 11:38:08 50 razy
64 uzp2020_144.pdf (PDF, 488.54Kb) 2020-05-06 09:31:07 57 razy
65 uzp2020_143.pdf (PDF, 6.55Mb) 2020-05-06 09:23:09 48 razy
66 uzp2020_142.pdf (PDF, 440.31Kb) 2020-05-06 09:20:56 60 razy
67 uzp2020_141.pdf (PDF, 2.23Mb) 2020-04-22 09:55:02 76 razy
68 uzp2020_139.pdf (PDF, 3.03Mb) 2020-04-03 15:20:20 65 razy
69 uzp2020_138.pdf (PDF, 1.48Mb) 2020-03-30 13:03:20 66 razy
70 uzp2020_137 cz 1.pdf (PDF, 2.59Mb) 2020-03-30 12:38:16 67 razy
71 uzp2020_137 cz 2.pdf (PDF, 3.02Mb) 2020-03-30 12:38:16 67 razy
72 uzp2020_137 cz 3.pdf (PDF, 2.20Mb) 2020-03-30 12:38:16 71 razy
73 uzp2020_137 cz 4.pdf (PDF, 1.40Mb) 2020-03-30 12:38:16 68 razy
74 uzp2020_136.pdf (PDF, 477.29Kb) 2020-03-12 14:27:42 53 razy
75 uzp2020_135.pdf (PDF, 141.05Kb) 2020-03-04 12:12:18 72 razy
76 uzp2020_134.pdf (PDF, 155.66Kb) 2020-02-24 12:14:10 80 razy
77 uzp2020_133.pdf (PDF, 4.21Mb) 2020-02-11 11:27:13 71 razy
78 uzp2020_132.pdf (PDF, 463.14Kb) 2020-02-04 09:10:09 64 razy
79 uzp2020_131.pdf (PDF, 711.52Kb) 2020-01-27 14:07:05 103 razy
80 uzp2020_130.pdf (PDF, 1.12Mb) 2020-01-27 13:55:17 83 razy
81 uzp2020_129.pdf (PDF, 1.03Mb) 2020-01-27 13:49:28 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wicher 27-01-2020 13:49:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Wicher 27-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wicher 18-01-2021 08:44:49